Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Przemysław Kawa we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możecie się Państwo z nim kontaktować pisząc na adres email: sekretariat@zsp12.gliwice.eu lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres email: iod@csw.edu.pl.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 13, 14, 15 rozporządzenia 2016/679 RODO publikuję dla Państwa wiedzy i realizując Państwa podstawowe prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, Klauzule Informacyjne dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach.

Klauzule informacyjne:

REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W celu ułatwienia Państwu, korzystania z praw określonych w art. 15 – 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO oraz usprawnienia komunikacji w zakresie:

1. Prawa dostępu do informacji oraz kopii danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę;
2. Prawa do sprostowania danych;
3. Prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a);
4. Prawa do ograniczenia przetwarzania;
5. Prawa do przenoszenia danych wobec przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzania odbywającego się w sposób zautomatyzowany;
6. Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowaniu.

Administrator Państwa danych osobowych udostępnia poniżej wnioski za pomocą, których każda osoba, której dane dotyczą mogą realizować swoje uprawniania wynikające z powyższych przepisów.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15–22 RODO, W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
1. Wniosek o uzyskanie informacji lub kopii danych osobowych art. 15-22 RODO
Wniosek jest również dostępny w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach mieszczącego się przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach, które prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zsp12.gilwice.eu lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie jednostki.

Skip to content