Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach

§1
Postanowienia ogólne

1) Rada Rodziców jest organem działającym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 15 oraz Przedszkole Miejskie nr 7 i stanowi reprezentacje rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do SP15 oraz PM7 w Gliwicach
2) Rada Rodziców działa na podstawie:
a) Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 (Dz.U.nr 256, poz. 2572 z 2004 r. ze zmianami);
b) Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach;
c) niniejszego Regulaminu.
3) Rada Rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy, doradczy i decyzyjny przedszkola, zarówno w sprawach administracyjno-gospodarczych, jaki dydaktycznych.
4) Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: „RADA RODZICÓW Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach”

§2
Cele i zadania oraz kompetencje Rady Rodziców

1) Rada Rodziców ZSP12 współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym placówkę i organem nadzorującym
2) Zadaniem Rady Rodziców ZSP12 jest:
a) współdziałanie ze szkołą i przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i placówkę w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
b) uczestniczenie w życiu szkoły i przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
c) prezentowanie wobec Dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach, dotyczących działalności szkoły i przedszkola;
d) przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do ZSP12 informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej Rady Rodziców;
e) współpraca ze środowiskiem lokalnym
f) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły i przedszkola oraz podejmowanie działań służących pozyskaniu dodatkowych dochodów na rzecz przedszkola;
g) współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci;
h) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
3) Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
a) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
b) przedstawienie opinii o pracy nauczyciela przy zdobywaniu awansu zawodowego;
c) opiniowanie programów autorskich oraz programu rozwoju placówki;
d) wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki;
e) uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców;
f) zaopiniowanie statutu i planu pracy ZSP12 oraz ewentualnych projektów innowacji oraz innych spraw istotnych dla placówki.

§3
Skład, struktura Rady Rodziców, tryb powoływania członków, tryb pracy Rady Rodziców

1) Członków do Rady Rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu z rodzicami inaugurującym rok szkolny spośród ogółu rodziców.
2) Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może odbywać się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia osoby zainteresowanej uczestnictwem w pracach rady lub propozycji członków Rady Rodziców, bądź dyrektora.
3) Rada składa się z co najmniej 2-3 członków przedstawicieli poszczególnych grup.
4) Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze złożenia pisemnej rezygnacji.
5) Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
6) Działalnością Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej oraz Prezydium Przedszkola w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, których kadencja upływa wraz z wyborem nowej rady.
7) Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców powołuje się Prezydia, które stanowią organ wykonawczy Rady. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał najwięcej głosów. Głosowanie może odbywać się osobno na każdego kandydata lub łącznie na wszystkich zgłoszonych kandydatów.
8) Lista osób wybranych do Prezydium Rady Rodziców SP15 i PM7 stanowi załącznik do regulaminu.
9) Decyzja o rozwiązaniu Prezydium Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
10) Rada Rodziców posiada Komisję rewizyjną w liczbie 3-5 członków.
11) Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
12) Prezydium Rady jest jej stałym organem, który prowadzi bieżącą działalność Rady.
13) W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor ZSP12 lub wyznaczony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
14) Zebrania Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, podczas których w szczególności:
a) przyjmuje się plan pracy,
b) ustala zasady gromadzenia dobrowolnych składek rodziców oraz innych środków,
c) uchwala preliminarz Rady,
d) rozpatruje sprawozdania z działalności organów Rady,
e) dokonuje wyboru składu osobowego Rady.
15) Posiedzenia Rady Rodziców zwoływane są przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego poprzez ogłoszenie drogą mailową, elektroniczną lub telefoniczną terminu spotkania z wyznaczeniem miejsca posiedzenia.
16) Posiedzenia Rady Rodziców mogą się również odbywać online przy użyciu ogólnodostępnych platform.
17) Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszani przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady inne osoby z głosem doradczym.
18) Decyzje Rady, również w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady, zapadają większością głosów oddanych przez członków obecnych na zebraniu Rady lub przesłanych drogą mailową.
19) Zebrania Rady oraz jej uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady i stanowią dokumentację ZSP12.
20) Protokół z każdego posiedzenie sporządzony jest w ciągu siedmiu dni i podpisywany przez przewodniczącego i sekretarza przy aprobacie Rady (aprobata może być wyrażona drogą mailową).

§4
Zadania członków Prezydium Rady Rodziców

1) Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
a) kierowanie całokształtem pracy Rady Rodziców;
b) opracowanie wspólnie z wiceprzewodniczącym projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
c) współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy;
d) zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców;
e) kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców;
f) przekazywanie dyrektorowi ZSP12 opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności Placówki.
2) Zadania zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców: a) współdziała z przewodniczącym Rady przy opracowywaniu projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny;
b) zastępuje przewodniczącego w razie jego nieobecności;
c) czuwa nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowanie funduszami Rady Rodziców;
d) sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady, kontroluje ich prawidłowość oraz zatwierdza je do wpłaty.
3) Zadania sekretarza Rady Rodziców:
a) protokołuje posiedzenia Rady oraz jej uchwały
b) czuwa nad całością dokumentacji Rady Rodziców
c) załatwia sprawy administracyjne związane z działalnością Rady.
4) Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców:
a) dokonywanie raz na pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu środków finansowych na koncie Rady
b) składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

§5
Fundusze Rady Rodziców

1) W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12, Rada Rodziców ZSP12 będzie gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2) Fundusze, o których mowa, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku uprawnieni są przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Rady oraz osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców (zgodnie z wytycznymi z banku).
3) Wysokość składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym zebraniu Rady. Jest ona dobrowolna.
4) Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować składkę innej wysokości od ustalonej.
5) W celu zmobilizowania rodziców do dokonywania płatności Klasa w SP15 oraz Grupa w Pm7 która nazbiera najwięcej pieniążków otrzyma zwrot w wysokości 30% wpłaconej kwoty na swoje grupowe wydatki (dotyczy wpłat dokonanych do 30.05).
6) Decyzję co do wydatkowania funduszy gromadzonych na koncie ma tylko Rada Rodziców ZSP12. Bez dyspozycji Rady, Dyrektor zespołu nie może wydatkować tych środków.
7) Ewidencja dochodów i wydatków odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministerstwo Finansów dla gromadzenia funduszy społecznych.

§6
Wydatkowanie funduszy Rady Rodziców

1) Fundusze zebrane na Radę Rodziców służyć mają wspierania działalności statutowej ZSP12 oraz służyć mają dzieciom uczęszczającym do placówki:
a) na dofinansowanie wycieczek szkolnych;
b) na dofinansowanie konkursów oraz nagród dla uczniów (zarówno w konkursach jak i na koniec roku szkolnego);
c) na dofinansowanie imprez placówki (festyny, bale karnawałowe oraz inne ważne wydarzenia placówki);
d) na ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne: jeśli Dyrekcja wystąpi z takim wnioskiem;
e) inne wspierające działalność placówki oraz uczniów/przedszkolaków.

§7
Postanowienia końcowe

1) W skład Rady Rodziców w nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w poprzednim roku oraz wszyscy chętni rodzice dzieci, zapisanych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach.
2) Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady wszystkie sprawy (łącznie z finansowymi) związane z działalnością Rady Rodziców.
3) Regulamin w tym brzmieniu obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców i wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 roku.

Skip to content