Gmina Gliwice bierze udział w projekcie „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18.

Wartość projektu dofinansowana w ramach grantu wynosi w maksymalnej wysokości 1 349 466,00 PLN (słownie: milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć 00/100 PLN])  do wykorzystania w okresie od 8 grudnia 2021 roku do 31 sierpnia 2023 roku.

W projekcie “Dostępna szkoła” biorą udział dwie jednostki:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16

Celem wdrożenia standardów Modelu Dostępnej Szkoły jest poprawa dostępności szkół podstawowych poprzez eliminowanie barier w następujących obszarach:

  • architektonicznym
  • technicznym
  • edukacyjno-społecznym
  • organizacyjnym

W ramach projektu zaplanowano likwidację barier architektonicznych w wybranych szkołach; wyszkolenie kadry pedagogicznej; dostosowanie procedur oraz pomieszczeń dydaktycznych; zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Skip to content