„Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów”.
W ramach Programu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 107 100 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupiony sprzęt wykorzystany zostanie podczas lekcji techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Nasza szkoła, z otrzymanych środków, zakupiła:

  • Sprzęt i wyposażenie stanowisk do prac warsztatowych
  • Drukarke 3D
  • Sprzęt i oświetlenie do realizacji nagrań
  • Narzędzia do obróbki drewna i metalu
  • specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki
  • sprzęt gospodarstwa domowego
  • części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne
  • sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku
  • pomoce projektowe (klocki konstrukcyjne, modele)
  • środki ochrony indywidualnej

BLOG https://innowacja-zsp12.blogspot.com/

Koordynator programu na terenie szkoły: Izabela Potoczna

Skip to content