Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zsp12.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zsp12.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeprowadzono przegląd i aktualizację dostępności w dniu 31 marca 2023r.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zsp12.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Kozak, adres poczty elektronicznej kozak_b@zsp12.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2799855 wew 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zsp12.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zsp12.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępnośc architektoniczna

Siedziba jednostki przy ulicy Lipowej 29

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla uczniów i ich rodziców dostępne są 2 wejścia:
 • od ulicy Targowej – przez schody z poziomu parkingu, umożliwiające wejście do budynku.
 • Od ulicy Targowej – przez pochylnię z poziomu parkingu. Osobnymi drzwiami umożliwiającymi wejście do budynku.

Recepcja główna znajduje się po prawej stronie wejścia głównego. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy więc dostanie się na piętra przez osoby na wózkach jest niemożliwe. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym z pięter. Zostały zlikwidowane progi w szkole, drzwi do sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Zastosowano pochylnię dla wózków od strony wejścia głównego do budynku.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z recepcji znajdującego się przy wejściu do budynku.
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed szkołą przeznaczony jest dla pracowników szkoły. Obecnie w placówce nie pracuje osoba niepełnosprawna dlatego nie ma na nim wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Siedziba jednostki przy ulicy Tarnogórskiej 107

 1. Dostępność wejścia do budynku. Dla uczniów i ich rodziców dostępne jest jedno wejście do budynku od ulicy Tarnogórskiej – przez schody z poziomu ulicy. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Korytarze na parterze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózku. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy więc dostanie się na piętra przez osoby na wózkach jest nie możliwe.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma pochylni, platform. Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, z obsługi znajdującego się przy wejściu do budynku.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking przed budynkiem przedszkola jest parkingiem publicznym i nie ma na nim wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego_stan w dniu 29.03.2021 r.

Skip to content