“Zajęcia dodatkowe dla uczniów pochodzenia romskiego, realizujących obowiązek szkolny na terenie Gliwic w 2022 roku”

Zadanie realizowane pn. “Zajęcia dodatkowe dla uczniów pochodzenia romskiego, realizujących obowiązek szkolny na terenie Gliwic w 2022 roku” zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmował zajęcia wyrównawcze dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w klasach 0 – III. Zajęcia te obejmowały: edukację wczesnoszkolną, techniki uczenia się, terapię uczniów z trudnościami w uczeniu się, terapię psychologiczną oraz grafomotorykę z logopedią i terapią ręki. Etap ten skierowany był do 30 uczniów pochodzenia romskiego. Drugi etap to zajęcia wyrównawcze skierowane do uczniów pochodzenia romskiego uczęszczających do szkół podstawowych do klas IV – VIII oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, którzy realizują obowiązek nauki w szkołach ponadpodstawowych. Zajęcia wyrównawcze obejmowały pomoc z takich przedmiotów jak: język olski, techniki uczenia się, matematyki, fizyki, chemii, języka angielskiego, oligofrenopedagogika oraz grafomotoryka wraz z logopedią połączone z terapią ręki. Również ten etap był przeznaczony dla 30 uczniów. Ostatni, trzeci etap skierowany był tylko do jednej dorosłej osoby pochodzenia romskiego i obejmował zajęcia przygotowawcze do egzaminu na studia wyższe, a dokładnie na Akademię Muzyczną w Katowicach. Zadanie to pozwoliło zniwelować różnice edukacyjne na każdym poziomie edukacyjnym, począwszy od klasy 0 a skończywszy na uczniach szkół ponadpodstawowych. Według opinii zarówno rodziców jak dzieci pochodzenia romskiego, że gdyby nie te zajęcia wielu z nich nie ukończyłoby choćby szkoły podstawowej. Dzięki tym zajęciom i udzielanej im pomocy chętniej idą do szkół ponadpodstawowych i nie są to tylko szkoły branżowe, ale również technika i licea. Te zajęcia, to jedna z form pomocy, która pozwala w łagodny sposób kolejne etapy edukacyjne. Rezultaty, jakie udało nam się osiągnąć w trakcie realizacji zadania, to: zwiększyła si e aktywność rodziców w kontaktach z nauczycielami, a także zostały w większej ilości nawiązane lepsze relacje rodzic – nauczyciel; w niektórych przypadkach nastąpiło zwiększenie frekwencji na zajęciach szkolnych; dzieci nabierają coraz większej pewności siebie; poszerzenie słownictwa z zakresu słownictwa polskiego; nastąpiła poprawa w dykcji jak i fonetyce; zostały uzupełnione braki; uczniowie zdobyli nowe wiadomości; zarówno dzieci jak i rodzice uważają, że prowadzenie zajęć dodatkowych jest potrzebne, ponieważ są skierowane bezpośrednio do ucznia pochodzenia romskiego; uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych za kończenie semstru z przedmiotu, z którego uzyskały pomoc. Zajęcia te bezwzględnie powinny być kontynuowane, ponieważ przynoszą niewymierne korzyści. Ponadto w ramach zadania zostały zakupione długopisy, zeszyty, papier ksero, itp.

Na potrzeby realizacji zadania zostało zawartych 25 umów z nauczycielami z czterech szkół: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 oraz ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21. Na pierwszym z trzech etapów, który był skierowany do uczniów pochodzenia romskiego z klas 0 – III, zrealizowano następujące zajęcia: edukacja wczesnoszkolna 340 h, z których skorzystało 19 dzieci; techniki uczenia się 104 h, w których udział wzięło 5 uczniów; terapia uczniów z trudnościami w uczeniu się i zachowaniu – 65 h dla 2 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; terapia pedagogiczna – 23 h dla 1 ucznia; grafomotoryka, logopedia oraz terapia ręki 87 h dla 3 uczniów. Łącznie z realizowano 619 h z 642 zaplanowanych. Z zajęć skorzystało 30 uczniów pochodzenia romskiego z 30 planowanych. W drugim etapie, skierowanym do uczniów pochodzenia romskiego ze szkół podstawowych z klas IV – VIII oraz do uczniów pochodzenia romskiego realizujących obowiązek nauki w szołach ponadpodstawowych, zrealizowano następujące zajęcia wyrównawcze: język polski 54 h dla 8 uczniów; techniki uczenia się 20 h dla 4 uczniów; matematyka 119,5 h dla 5 uczniów; fizyka 66 h dla 7 uczniów; chemia 218 h – 7 uczniów; język angielski 79,5 h dla 7 uczniów; oligofrenopedagogika 50 h dla 2 uczniów; grafomotoryka, logopedia z terapią ręki 18 h dla 2 uczniów. Łącznie zrealizowano 625 h z 850 h planowanych. Z 30planowanych uczestników zadania udział wzięło 42 uczniów. Łącznie z zajęć dodatkowych skorzystało 72 uczniów pochodzenia romskiego z 60 planowanych. Na trzecim etapie zostało wypracowanych 60 h, podczas których przyszły student pochodzenia romskiego był przygotowywany do egzaminów na studia wyższe, które zdał z powodzeniem i studiuje na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Magdalena Kwiatkowska

Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji z Programu Integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce
na lata 2021 – 2030

Skip to content