Informacje ogólne:

Karta rowerowa uprawnia do kierowania rowerami. Dla wielu młodych osób jest pierwszym dokumentem uprawniającym do legalnego poruszania się po drogach publicznych.

Dzięki wychowaniu komunikacyjnemu i zdaniu egzaminu na kartę rowerową przyszły kierowca już w bardzo młodym wieku opanowuje podstawowe zasady ruchu drogowego.

Wymagany wiek minimalny osoby przystępującej do egzaminu na kartę rowerową wynosi 10 lat. Uprawnienia do kierowania rowerami i innymi pojazdami na kartę rowerową mają osoby posiadające prawo jazdy – w przypadku niepełnoletnich – kategorie AM (od 14 lat) i A1, B1 lub T (od 16 lat). Po ukończeniu 18 lat nie trzeba posiadać żadnych uprawnień do kierowania pojazdami ujętymi w karcie rowerowej („zawiera” je w sobie dowód osobisty).

Dzieci, które nie ukończyły 10 lat, mogą poruszać się rowerami jedynie pod opieką dorosłych (hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu osobistego – jedynie
w strefie zamieszkania).

W wyniku zmiany przepisów w 2021 roku posiadacze karty rowerowej mogą także legalnie poruszać się hulajnogami elektrycznymi i pojazdami typu UTO, czyli urządzeniami transportu osobistego (deskorolkami elektrycznymi lub urządzeniami samobalansującymi). Ponadto posiadacze karty rowerowej od 15 roku życia mogą poruszać się pojazdami zaprzęgowymi, a od 17 roku życia – przewozić rowerem inne osoby, prowadzić rowery wieloosobowe oraz kierować rikszami.

Za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia grozi mandat
w wysokości 200 zł. Nagminne łamanie tego przepisu, jak i stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym, może skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego i nałożenia grzywny do 1500 zł. Powyższe kary dotyczą jednak tylko osób podlegających odpowiedzialności wykroczeniowej, czyli mających minimum 17 lat. Przyłapanie młodszego dziecka na poruszaniu się rowerem bez uprawnień najprawdopodobniej skończy się pouczeniem (jego lub opiekunów prawnych).

Wydawaniem kart rowerowych zajmują się trzy podmioty:

  • Dyrektor szkoły (jeśli dziecko jest uczniem szkoły podstawowej i posiada zgodę rodzica lub opiekuna);
  • Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (jeśli dziecko ukończyło szkołę podstawową);
  • Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców, w przypadku gdy posiada specjalne poświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego dodatkowych wymagań (jeśli dziecko ukończyło szkołę podstawową).

W szkole zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową przeprowadza nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Dla poprawy jakości kursu może on do nauki dzieci zaangażować policjantów. Kurs może się odbywać zarówno w szkole, jak i w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców spełniającym dodatkowe wymagania.

Warunek: między tymi podmiotami a dyrektorem szkoły musi zostać zawarte porozumienie
o bezpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ośrodek. Osoby nie będące już uczniami szkoły podstawowej mogą wyrobić kartę rowerową tylko w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub w ośrodku szkolenia kierowców z poświadczeniem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań.

Do zapisania na kurs karty rowerowej potrzebna jest jedynie zgoda rodzica lub prawnego opiekuna oraz zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 45 x 35 mm. Kursy w szkołach realizowane są
z reguły pod koniec roku szkolnego (w maju lub czerwcu).

Kurs na kartę rowerową poza szkołą trwa łącznie 8 godzin – 6 godzin zajęć teoretycznych i 2 godziny zajęć praktycznych. Kończy się dwoma egzaminami: teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny, bez względu na miejsce zdawania, realizowany jest w formie testu (25 pytań z wariantami odpowiedzi A, B lub C), na którego wykonanie przewidziane jest 35 minut. Do zaliczenia egzaminu potrzeba co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin praktyczny odbywa się z kolei na placu manewrowym zlokalizowanym np. na odpowiednio przygotowanym boisku szkolnym. By go zaliczyć, trzeba prawidłowo wykonać 90% przewidzianych manewrów.

Przed przystąpieniem do egzaminu można sprawdzić swoją wiedzę w testach:

https://kartarowerowa.net.pl/

https://brd.edu.pl/

Skip to content