Rekrutacja na kolenie letnie

REGULAMIN REKRUTACJI na PÓŁKOLONIE LETNIE 2022
w ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 12 W GLIWICACH

I. ORGANIZACJA
1. Półkolonie finansowane są z funduszu Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, budżetu miasta Gliwice oraz dotacji Stowarzyszenia EkoGim10.
2. Udział w półkoloniach jest nieodpłatny
3. Półkolonie prowadzone są przez Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 12 w Gliwicach ul. Lipowa 29, w siedzibie placówki.
4. Uczestnikami półkolonii są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15, uczestnicy zajęć świetlicy integracyjnej „Pod lipami”, dzieci pracowników w wieku szkolnym, od 7 roku życia.
5. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.
6. Półkolonie odbywają się w dniach od 27.06.2022r. do dnia 08.07.2022r. , w godzinach 8.00 – 16.00.
7. Dokumentem potwierdzającym zgłoszenie dziecka na półkolonie jest Karta Kwalifikacyjna (obowiązkowy dokument uprawniający dziecko do uczestnictwa w półkoloniach).
8. Zajęcia odbywają się w grupach, pod stałym nadzorem nauczycieli – wychowawców, według harmonogramu.

II. REKRUTACJA
1. Rekrutacja prowadzona będzie w szkole w dniach od 23.05.2022r. do wyczerpania miejsc.
2. Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni pobierają w wyżej określonym terminie karty kwalifikacyjne u pani Magdaleny Kwiatkowskiej, sala 112.
3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do wypełnienia karty kwalifikacyjnej w podanym terminie i przedłożenia wymaganych dokumentów /oświadczenie o zatrudnieniu/kserokopia książeczki szczepień.
5. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczających ilość miejsc, na półkolonie przyjmowane będą w pierwszej kolejności:
• Dzieci romskie oraz dzieci aktywnie uczęszczające na zajęcia świetlicy integracyjnej „Pod Lipami”;
• dzieci z klas I – III, których obydwoje rodzice pracują (pisemne zaświadczenie z zakładu pracy);
• dzieci pracowników ZSP 12 w Gliwicach;
• dzieci z klas IV -VII, których obydwoje rodzice pracują (pisemne zaświadczenie z zakładu pracy);
6. W następnej kolejności o przyjęciu na półkolonie decydować będzie:
• opinia wychowawcy klasy;
• kolejność zgłoszeń.
7. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzany jest protokół uwzględniający wykaz dzieci zakwalifikowanych do uczestnictwa w półkoloniach oraz listę rezerwową.
8. W miejsce ucznia, który zrezygnował z półkolonii, wpisany zostaje uczeń z listy rezerwowej według kolejności na liście.
9. Lista uczniów zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 15 czerwca 2022 r. w godzinach popołudniowych.

Skip to content