REKRUTACJA 2021/2022

Szanowni Państwo,
przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na 
rok szk. 2021/2022.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 09 marca.

Link do aplikacji umożliwiającej zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Pozostałe terminy rekrutacji  – dostępne są  Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/84275

 

Obowiązujące kryteria przyjęć:

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2015 – 2018 (3-6 latki),
 • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
 • Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach (przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego)).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – rozdział 6.

Pliki do pobrania:
Oswiadczenie_polozenie_wybranej_placowki Oswiadczenie_samotne_wychowywanie_dziecka Oswiadczenie_wielodzietnosc

Przypominamy, że zgodnie z ww. ustawą, za rekrutacje odpowiedzialni
są dyrektorzy przedszkoli i szkół.

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji dostępne są w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego – przedszkolach i szkołach.

Tło plik wektorowy utworzone przez vectorpocket - pl.freepik.com
Skip to content