Rekrutacja do klasy I w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jeżeli
– korzystało ono z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
– lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Od roku szkolnego 2019/2020 zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na druku według wzoru nr 73 określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Podtawa prawna:- USTAWA
z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
ogłoszono dnia 19 czerwca 2019 r.

– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Skip to content