Wynik procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 530) podajemy do wiadomości listę osób przyjętych
i nieprzyjętych do Przedszkola Miejskiego nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w wyniku procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

 lista – Zakwalifikowani i niezakwalifikowani

Jednocześnie podajemy do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do innej jednostki, dla których Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 było jednostką pierwszego wyboru.

 lista – Zakwalifikowani do innej jednostki

 

Informujemy, że rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki
w terminie do 22 kwietnia 2021r. do godziny 15.00.
Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenie woli można składać w sekretariacie szkoły, przy ul. Lipowej 29, od poniedziałku do piątku od godziny 8.30 do 15.00
poprzez wypełnienie formularza potwierdzenia woli. 
Formularz potwierdzenia woli można również pobrać i wydrukować,
a następnie wypełniony zeskanować lub sfotografować i wysłać na adres e – mail:
sekretariat@zsp12.gliwice.eu

 POTWIERDZENIE WOLI

 

Skip to content