Detektyw ZATOREK na tropie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Detektyw ZATOREK na tropie

Co prawda centrum Gliwic znajduje się na Rynku, ale ZA TORAMI też tętni życie, warto tu zajrzeć, znajduje się tu bowiem wiele ciekawych i zagadkowych miejsc. Niektóre z nich związane są z historią Górnego Śląska, inne służą mieszkańcom do aktywnego wypoczynku. Swoją siedzibę maju tu instytucje, które dbają o naszą edukację i takie budynki, które po prostu warto zobaczyć, bo czymś niezwykłym się wyróżniają.

O tym wszystkim wie każdy mieszkaniec Zatorza i Szobiszowic, ale dla wielu innych Gliwiczan nasze dzielnice nie są tak ciekawe, dlatego postanowiliśmy to zmienić organizując konkurs, zachęcający ich do odwiedzenia miejsc nam bliskich.

Zbliżają się ferie. To dobry czas, by podczas wspólnego spaceru z rodzicami zabawić się w detektywa i spróbować odkryć tajemnice najbliższej okolicy.  

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu plastycznego „Detektyw ZATOREK na tropie” zwanego dalej Konkursem, jest Zespół Szkolno Przedszkolny nr 12 w Gliwicach, zwany dalej Organizatorem.
 2. Naszymi partnerami są: Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum w Gliwicach, Rada Osiedla Zatorze, Rada Osiedla Szobiszowice, Stowarzyszenie „Czyste Gliwice” oraz Stowarzyszenie EkoGim10.

Cel konkursu

 1. Celem ogłoszonego przez ZSP nr 12 w Gliwicach Konkursu jest promocja ciekawych miejsc o walorach historycznych, sportowych lub kulturalnych, wyznaczonych w obszarze ograniczonym przez: tory kolejowe –– Aleję Jana Nowaka Jeziorańskiego – Autostradę Bursztynową (A1).
 2. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne:
  1. wykonanie mapy „skarbów”, uwzględniającej lokalizację co najmniej trzech ciekawych pod względem historycznym, architektonicznym, sportowo – rekreacyjnym obiektów/ miejsc znajdujących się na wyznaczonym w pkt. 1 obszarze;
  2. zachęcenie odbiorców do odwiedzenia jednego ze wskazanych obiektów poprzez stworzenie jego reklamy – hasła reklamowego, krótkiej rymowanki lub plakatu.
 3. Mapa może zostać wykonana w dowolnej technice pracy plastycznej, w formatach A3, A2, A1 lub A0.
 4. Praca konkursowa powinna być wykonana indywidualnie. Mile widziane jest wsparcie merytoryczne rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. Do konkursu mogą zostać zgłoszone jedyne te prace, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu.
 6. Za niedopuszczalne uznaje się dostarczenie prac zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych (z terenu w/w dzielnic miasta Gliwice) w następujących kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria:  klasy 0 – I
  2. II kategoria: klasy II-III
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. złożenie pracy konkursowej w terminie do dnia 01 marca 2019 r., opisanej na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz ze wskazaniem szkoły, klasy i wieku ucznia w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 15 im. I. J. Paderewskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach, ul. Lipowa 29, 44- 100 Gliwice
 3. złożenie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na udział w Konkursie, którego wzór został określony w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Złożenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć/przesłać jedną pracę.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu oraz wyłączenia i niepublikowania jego pracy plastycznej w przypadku:
  1. złamania postanowień niniejszego regulaminu;
  2. plagiatu (niesamodzielnej pracy);
  3. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem;
  4. odbiegania pracy od tematu konkursu;
  5. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 8. Złożenie w sekretariacie ZSP nr 12 w Gliwicach podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na wykorzystywanie prac w celu publikacji w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach oraz zgodę na ich publiczne wykorzystanie.
 9. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez uczestnika wszelkich praw do prac oraz zgody osób widocznych w wykorzystanych pracach na publikację ich wizerunku.

Warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy dostarczyć do sekretariatu ZSP nr 12 (w przypadku przesłania pracy pocztą – koszt wysyłki pokrywa nadawca).
 2. Praca dostarczone/ przesłane po terminie nie będą oceniane (liczy się data stempla pocztowego)
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie prac plastycznych podczas transportu.
 4. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na zniszczenie/ deformację w czasie transportu i przechowywania

Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora i wszystkich partnerów.
 2. Zadaniem komisji konkursowej jest:
 3. kwalifikacja do oceny nadesłanych prac
 4. ocena złożonych prac
 5. wybór zwycięskich prac
 6. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 7. zgodność z przedmiotem konkursu, wyrażonym przez Organizatora Konkursu w §2 – §4 regulaminu
 8. oryginalność koncepcji,
 9. walory estetyczne,
 10. wywołanie pozytywnych skojarzeń z przedmiotem Konkursu
 11. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i zostaną wraz z rodzicami/opiekunami zaproszeni na detektywistyczne warsztaty naukowe.
 12. Komisja konkursowa wyłoni na podstawie kryteriów i zasad określonych w niniejszym regulaminie 3 zwycięskie prace oraz przyzna wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. I kategoria:  klasy 0 -1;
  2. II kategoria: klasy 2 – 3.
 1. Autorzy zwycięskich prac oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Dla najaktywniejszej szkoły zostanie ufundowana nagroda rzeczowa, wspomagająca szkołę w edukacji przyrodniczo – ekologicznej.

Dodatkowe postanowienia

 1. Kwestie dotyczące przebiegu konkursu nie przewidziane w niniejszym regulaminie, rozstrzyga komisja konkursowa, o której mowa w §7.
 2. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac po zakończeniu konkursu.
 3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.
 4. Osobą do kontaktu z ramienia organizatora jest p. Barbara Olchawa: e-mail: sower@op.pl

 

Regulamin_Konkursu + Oświadczenia do pobrania

 

 

 

Skip to content