„Gliwice – moje cudowne miasto, moje miejsce na Ziemi” – konkurs

Regulamin konkursu plastycznego „Gliwice – moje cudowne miasto, moje miejsce na Ziemi”
Organizator: Przedszkole Miejskie nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach.

Cele konkursu:

 • podkreślenie znaczenia „mojej małej ojczyzny” w kształtowaniu osobowości dzieci;
 • uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej ich przyrody;
 • rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci;
 • budzenie zainteresowania różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych;
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości;
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.

  Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla rodzin.
  2. Forma konkursu – wykonanie jednej pracy plastycznej związanej z tematyką „Gliwice – moje cudowne miasto, moje miejsce na Ziemi. Praca powinna ukazywać piękno oraz dumę Gliwic (krajobrazy, zabytki, ważne oraz ciekawe dla Gliwiczan miejsca).
  3. Technika wykonania prac: praca wykonana techniką dowolną, według własnego pomysłu, inwencji twórczej. Prace mogą być płaskie (na papierze) lub przestrzenne. Maksymalny format A3.
  4. Każda praca musi być opatrzona metryczką: imię i nazwisko dziecka, imię rodzica, wiek dziecka oraz nazwa grupy, do której uczęszcza dziecko.
  5. Prace zostaną wyeksponowane podczas odbywającego się w naszym przedszkolu „Święta Rodziny”, które zaplanowane jest na dzień 15 czerwca 2018 roku.
  6. Prace należy składać od 14 maja 2018 roku do 6 czerwca 2018 roku w naszym przedszkolu przy ulicy Tarnogórskiej 107 w Gliwicach.
  7. Jury w postaci pracowników przedszkola dokona oceny prac według następujących kryteriów:
 •  technika wykonania;
 • pomysłowość, inwencja twórcza i kreatywność (w zależności od wieku dziecka);
 • zgodność z tematyką konkursu;
 • zgodność z regulaminem konkursu (praca tematyczna, złożona w terminie).
  8. Każde dziecko może wykonać tylko jedną pracę.
  9. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 czerwca 2018 roku podczas obchodów w naszym przedszkolu „Święta Rodziny”.
  10. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.
  11. Złożone prace po 15 czerwca 2018 roku wrócą na pamiątkę do ich autorów.
Skip to content