Informacja dla Rodziców – STRAJK W OŚWIACIE

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów

Na podstawie informacji uzyskanej ze strony związków zawodowych o przystąpieniu pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 12 w Gliwicach do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty od dnia 08.04.2019 r. informuję, że zarówno Przedszkole Miejski nr 7 jak i Szkoła Podstawowa nr 15 im. I. J. Paderewskiego będzie zamknięta, w związku z tym prosimy o nieposyłanie dzieci do szkoły i przedszkola.

W czasie trwania strajku, zajęcia dydaktyczne nie będą mogły się odbywać ponieważ  istnieje możliwość, że ponad 95% nauczycieli będzie strajkować, nie mogę również zagwarantować opieki Państwa dzieciom. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki dzieciom w okresie strajku.

W związku z powyższym informujemy, że rodzicom dzieci do lat 8 uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się zamknięcie placówki przysługuje prawo do usprawiedliwionej nieobecności w pracy zgodnie z § 3  pkt  3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zwolnień od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić  pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z późń. zmianami). Informacje na ten temat dostępne są pod adresem: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania

Rodzice mają również prawo do pozostawienia dziecka w domu.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania placówki zostaną Państwu przekazane przez stronę internetową niezwłocznie po ich uzyskaniu.

z wyrazami szacunku

Aleksandra Szyszka

Dyrektor ZSP 12 w Gliwicach